Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

Achizitii in Romania - SANDRU ALEXE HODOSDaniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0636-1, DOI 10.5682/9786062806361

 

pagina facebook a cartii

Editura Universitară organizează lansarea lucrării

Achizitiile publice in Romania. Aplicarea si interpretarea noii legislatii europene

București, Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125

3 noiembrie 2017, ora 12:30

Universitatea „Petru Maior” din Tirgu-Mures, in parteneriat cu CSDE – Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane, SOROCAPP – Societatea Romana de Cercetare pentru Afaceri Publice si Private si AEXA – Asociatia Expertilor in Achizitii, a organizat Conferinta Nationala de Achizitii Publice intitulata „Un an de la intrarea in vigoare a noii legislatii a achizitiilor publice”.

Desfasurata la Targu Mures la data de 26 aprilie 2017, in cadrul manifestarilor dedicate celebrarii celor 10 ani de cand Romania face parte integranta din Uniunea Europeana, conferinta a reunit profesionisti ai domeniului, profesori, cercetatori, magistrati, avocati, specialisti din domeniul reglementarii achizitiilor publice, precum si din domeniul aplicarii acestor reglementari.

Principalul scop al conferintei a fost acela ca, in cadrul dezbaterilor la nivel academic intre reprezentanti ai tuturor actorilor implicati in domeniul achizitiilor publice (autoritati contractante, operatori economici participanti la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, consultanti, institutii de reglementare, monitorizare si verificare a modului de derulare a procedurilor) sa evidentieze efectele noutatilor legislative in materie, dar si problemele care au aparut in aplicarea si interpretarea – administrativa si jurisdictionala – a actelor normative adoptate in luna mai 2016 in domeniul achizitiilor publice, ca urmare a transpunerii in dreptul roman a directivelor in materie, adoptate in anul 2014 de catre Parlamentul European si Consiliu.

Prezentul volum contine noua dintre lucrarile dezbatute in cadrul conferintei dar si alte sapte articole care nu au fost prezentate cu ocazia acelui eveniment. Data la care au fost actualizate informatiile cuprinse in articole, respectiv la care au fost consultate site-urile mentionate in cuprinsul acestora este 28 august 2017, cu exceptia a catorva elemente incluse in doua dintre articole, care au fost actualizate la data aparitiei volumului. Autorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile, citarile si autenticitatea materialelor prezentate, atat editura cat si coordonatorii neavand nici o responsabilitate in acest sens.

Importanta dezbaterii temei si, implicit, importanta acestui nou si actual volum rezulta din faptul ca, in anul 2014, autoritatile competente ale Uniunii Europene au reglementat domeniul vast al achizitiilor publice printr-un pachet legislativ cuprinzand trei noi directive (2014/23/UE – privind atribuirea contractelor de concesiune, 2014/24/UE – privind achizitiile publicesi 2014/25/UE – privind achizitiile efectuate de entitati care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale) si au stabilit ca directivele-remedii raman aplicabile, iar statele membre au avut la dispozitie un termen de doi ani pentru transpunerea in dreptul intern a normelor europene. Astfel, dupa aplicarea, timp de un an, de catre autoritatile competente din Romania, a noii legislatii in domeniul achizitiilor publice, a fost necesara analizarea calitatii normelor de transpunere dar si a modului de aplicare a acestor norme, au fost identificate problemele din continutul reglementarilor precum si cele aparute pe parcursul aplicarii procedurilor si au fost propuse solutiile pentru remedierea acestora.

Calitatea ridicata a demersului stiintific al carui rezultat a fost materializat in volum este asigurata pe de o parte de excelenta pregatire profesionala a autorilor, teoreticieni sau practicieni ai dreptului, profesionisti din administratia publica centrala sau locala ori din mediul patronal, iar pe de alta parte de analiza pertinenta prin care acestia trateaza subiectele abordate, cu totii fiind constienti ca doar prin utilizarea instrumentelor legale in materia achizitiilor publice pot fi realizate o competitie deschisa, transparenta si corecta si un mediu economic atractiv si durabil inclusiv in Romania dar si in celelalte state membre ale Uniunii Europene, iar fondurile publice pot fi utilizate intr-un mod just si care sa nu distorsioneze in mod nelegitim libera concurenta.

Volumul contine atat articole cu un pronuntat caracter teorectic, descriptiv, cat si articole cu un pronuntat caracter practic, aplicativ, precum si, majoritar, articole care combina in mod necesar si util cele doua componente, toate aducand clarificarile necesare inclusiv prin recurgerea doctrina recenta, la jurisprudenta nationala ori la jurisprudenta in materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, tocmai pentru intelegerea si aplicarea cat mai corecte a vastului si in acelasi timp foarte tehnicului domeniu al achizitiilor publice.

Avand convingerea ca acest volum, la fel ca lucrarile conferintei care au stat la baza elaborarii sale, va fi util atat teoreticienilor cat si practicienilor si, in egala masura celor ce se pregatesc sa devina profesionisti in materia achizitiilor publice, recomandam aceasta lucrare tuturor.

 

CUPRINS

 

Despre autori

 

Notă introductivă cu privire la acest volum

Irina Alexe, Reforma legislației europene în domeniul achizițiilor publice şi transpunerea recentă a acesteia în România

Bogdan Pușcaș, Noutăți aduse prin normele metodologice de aplicare ale noului pachet legislativ

Raul Felix Hodoș, Daniela Micu, Subiectele contractului de achiziție publică. Despre discriminare și consecințele ei în relația public-privat

Florentina Drăgan, Notificarea prealabilă obstacol sau nu în derularea procedurilor de atribuire?

Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Florin Irimia, Privire critică asupra legislației privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice

Ecaterina-Milica Dobrotă, Subcontractantul: propunere în ofertă şi implicare în derularea contractului

Manole Ciprian Popa, Observații critice privind ambiguitatea reglementării grupurilor de societăți în legislația achizițiilor publice

Angelica Roșu, Excluderea  din procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a candidatului /ofertantului condamnat / investigat pentru săvârșirea unei infracțiuni

Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, Bune practici și rele practici în procedurile specifice de contractare a finanțărilor adresate întreprinderilor mici și mijlocii

Raluca Nechimiș, Impactul reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal – inclusiv al noului Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“Regulamentul”) – asupra procedurilor de achiziții publice

Florin Ludușan, Clauza penală în contractul de achiziție publică

Laura-Alexandra Farca, Observaţii privind noile reglementări în materia modificării contractului de achiziţie publică

Cristina M. Kassai, Inițiative practice în cadrul achizițiilor publice ecologice efectuate în Uniunea Europeană

Radu Bălănean, Vicii și capcane în calitatea rezultatelor achizițiilor publice. O percepție a segmentului IMM și ONG din Regiunea Centru

Mircea Valentin Cârlan, Riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii de achiziție publice şi măsuri de prevenire a acestora

 

 

 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

About authors

 

An introductory note on this book

 

Irina Alexe, The reform of the European Legislation in the field of public procurement and its recent transposition in the Romanian law

Bogdan Pușcaș, The novelties brought by the methodological norms of application of the new legislative package

Raul Felix Hodoș, Daniela Micu, The subjects of the public procurement contract. About discrimination and its consequences in relation to public-private

Florentina Drăgan, Do the prior notices represent an impediment in the award procedures?

Daniel-Mihail Șandru, Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Florin Irimia, A critical view of the law on remedies and means of appeal concerning the award of public procurement contracts

Ecaterina-Milica Dobrotă, Subcontractor: proposal in the bid and involvement in the performance of the contract

Manole Ciprian Popa, Critical remarks concerning the ambiguity of regulation of company groups in the public procurement legislation

Angelica Roșu, Exclusion from the procedure for the award of the public procurement contracts of the candidate / tenderer convicted / investigated for committing a offence

Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, Good and bad practices during the procedure for concluding financing contracts for SMEs

Raluca Nechimiș, The impact of the data protection norms – including of the new General Data Protection Regulation no. 679/2016 („GDPR”) – upon the procurement processes

Florin Ludușan,Penalty clause in public procurement contract

Laura-Alexandra Farca, Observations regarding the new public procurement regulations involving contract changes

Cristina M. Kassai, Practical initiatives on green public procurement in the European Union

Radu Bălănean, Flaws and traps in the public procurement process output quality. A perception of the SMEs and NGOs from the Center Region – Romania

Mircea Valentin Cârlan, Risks that can occur during the public procurement procedure and preventive measures

Posted in Proiecte/Projects, RomaniaEULaw.