Skip to content


23 octombrie 2017 Conferinta internationala 10 ani de la aderarea României la UE. Dreptul european al contractelor. Observații doctrinare și empirice

Conferinţa internaţională

Dreptul european al contractelor, observatii doctrinare si empirice.

10 ani de la aderarea României la UE

23 octombrie 2017, orele 11.30-17.00

Academia Română, Sala de Consiliu

 

 

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) şi MEPLI – Maastricht European Private Law Institute din cadrul Maastricht University – organizează ediţia a doua a conferinţei dedicată problemelor actuale din dreptul european al contractelor.

 

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă un moment de reevaluare în diferite domenii a parcursului juridic al unui stat membru. In acest scop, conferinta include atat observatii de natura doctrinara, cat si de natura empirica

 

Totodată, conferinţa se constituie şi un omagiu profesorului Nicolae Turcu, un neobosit cercetător al ideilor şi substanţei ştiinţifice.

 

Parteneri:

ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene

Editura Intersentia

Asociatia Forumul Judecătorilor din România

Parteneri media: Afaceri juridice europene – iaduer.ro; juridice.ro; mepli.eu; avocatura.com

 

 

AGENDĂ

 

11.30-12.00     Înregistrarea participanţilor

 

12.00-13.30     Sesiunea I – Dreptul european al contractelor. Teorii juridice şi experienţe europene

 

Moderator: Cătălina Goanță

 

Daniel ON                              Când dreptul european al contractelor se intersectează cu alte ramuri ale dreptului privat: două probleme discutabile

 

Codrin MACOVEI               Restul nu trebuie să fie tăcere – propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare redivivus!

 

Raul Felix HODOȘ               Contractele electronice sub impactul implementării pieței unice digitale în Europa

 

 Dragoş CĂLIN                      Judecători naționali în rol de judecători europeni (un studiu empiric): Rezultate preliminare

13.30-13.45     Pauză de cafea

 

13.45-15.15     Sesiunea II – Judecători naționali în rol de judecători europeni (un studiu empiric)

 

Moderator: Daniel-Mihail Şandru

 

Bazil OGLINDĂ                   Ipoteze ale aplicării de către judecător/arbitru a teoriilor ”No oral Modification” și ”Promissory Estoppel” consacrate în principiile dreptului european al contractelor

 

Vicențiu-Traian                     Rolul, impactul și modul de aplicare a principiilor generale ale

RÂMNICEANU                   dreptui civil în dreptul european al contractelor. Perpective jurisprudențiale

 

Gina ORGA DUMITRIU    Recepția teoriei grupurilor de contracte în dreptul european al contractelor

 

Cristina FLORESCU           Inițiativele ELI de creare a unui cadru coerent pentru implementarea pieței unice digitale

 

 

 

15.15-15.30     Pauză de cafea

 

15.30-15.50     Sesiunea III – Prezentare de carte

 

Moderator: Dragoş Călin

 

Catalina Goanta: Convergența legală în dreptul european al contractelor de vânzare

 

15.50-16.30     Concluzii

 

Daniel-Mihail Şandru

Cătălina Goanţă

Dragoş Călin

Daniel On

 

 

 

Detalii privind prima ediţie a conferinţei: http://www.csde.ro/?p=2167

 

 

 


 

REZUMATELE CONFERINȚEI

 

Cristina FLORESCU, Inițiativele ELI de creare a unui cadru coerent pentru implementarea pieței unice digitale (The ELI’s endeavours towards a coherent framework of the Digital Single Market)

Comisia Europeană a avansat mai demult ideea necesității formulării și adoptării unui model UE de clauze contractuale și instituirii, cu caracter opțional, a unui drept al contractelor. În octombrie 2011, Comisia Europeană a introdus o propunere de regulament privind Dreptul european comun privind vânzările (CESL). CESL este o lege privind vânzările destinată să funcționeze, pe bază voluntară, alături de legislația națională privind vânzările, pentru părțile implicate în tranzacții transfrontaliere B2C sau B2B. Această propunere este rezultatul unui proces continuu de armonizare și integrare a dreptului privat în cadrul UE și, dacă ar fi fost adoptat în conformitate cu propunerea Comisiei, CESL ar fi devenit a douăzeci și opta lege privind vânzările în Uniune.

Pentru ca aceste inițiative ambițioase să se poată implementa în mod coerent la nivelul întregii UE și dorind să contribuie în mod activ ca CESL să devină un instrument mult mai eficient care să servească nevoilor întreprinerilor și consumatorilor în Europa, European Law Institute (ELI) a intervenit în sensul uniformizării și armonizării comprehensibile a măsurilor ce se doresc luate în cadrul CESL prin formularea în 2012 a unei Declarații denumite “Statement of the European Law Institute on the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law COM(2011) 635 final” cu două suplimente, primul în 2014 și al doilea în 2015.

 

The European Commission has advanced a while ago the idea of the need to formulate and adopt an EU model of contractual clauses and of establishing an optional contract law. In October 2011 the European Commission introduced a proposal for a Regulation for Common European Sales Law (CESL). The CESL is a sales law designated to operate on a voluntary basis alongside national sales laws for parties engaged in either B2C, or B2B cross-border transactions. This proposal is a result of an on-going process of private law harmonization and integration within the EU, and if had been adopted as proposed by the Commission the CESL would become a twenty-eighth sales law in the Union.

For these ambitious initiatives to be coherently implemented across the EU and wishing to contribute actively for the CESL becoming a much better instrument that will serve the needs of traders and consumers in Europe, European Law Institute (ELI) intervened in the sense of uniform and comprehensible harmonization of the measures to be taken within the CESL by drafting in 2012 of a “Statement of the European Law Institute on the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law COM(2011) 635 final” with two other supplements to the Statement, first in 2014 and the second one in 2015.

 

Raul-Felix HODOȘ, Contractele electronice sub impactul implementării pieței unice digitale în Europa (Electronic contracts under the impact of the implementation of digital single market in Europe)

 

Comisia Europeană a prezentat în mai 2015 strategia privind piața unică digitală. Reglementările europene propuse urmăresc reglementarea accesului pe această piață, încurajarea inovării online în Europa și garantarea dreptului la servicii digitale mai bune. Impactul asupra încheierii contractelor în mediul electronic este semnificativ, iar implementarea strategiei pieței unice digitale va conduce la o revizie a modului de formare și de executare a acestui tip de contracte, respectiv a utilizării mijloacelor de probă a tranzacțiilor electronice. În urma analizei comparative a reglementărilor naționale și europene, lucrarea propune soluții de compatibilizare a acestora în spiritul realizării pieței unice digitale.

 

The European Commission presented in May 2015 the strategy about the digital single market. The proposed European regulations follow the rules that concern the access on this market, encouragement of online innovation in Europe and the guarantee of the right to better digital services. The impact on the conclusion of contracts in online environment is of major importance and the implementation of digital single market strategy will lead to a revision for the way of developing and fore-closure of this type of contracts, respective the use of the means of proof regarding the electronic transactions. After the comparative analyse of national and European regulations, this paper promotes solutions of compatibility in the spirit of making a digital single market.

 

Codrin MACOVEI, Restul nu trebuie să fie tăcere  – propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare redivivus! (The rest must not be covered in silence – the Proposal for a Common European Sales Law redivivus!)

 

Corpul reglementărilor europene care procedează la armonizarea minimală sau, dimpotrivă, completă a legislațiilor naționale ale statelor membre, ansamblul reglementărilor circumscrise dreptului internațional privat european, proliferarea fără precedent a grupurilor internaționale de lucru, numeroasele proiecte academice de mare anvergură, codificările doctrinare din materia dreptului european al contractelor, rezoluțiile ambițioase ale Parlamentului European, alături de proiectele și comunicările Comisiei Europene descriu, în linii generale, creuzetul europenizării progresive a dreptului privat și al configurării unui drept european al contractelor. Împreună, toate aceste tendințe care converg în direcția apropierii graduale a diverselor legislații naționale ale statelor Uniunii Europene au fost întotdeauna animate, printre altele, de obiectivul pragmatic al facilitării extinderii comerțului transfrontalier în cadrul pieței interne. O investiție strategică a Comisiei Europene, antrenată de forța acestei traiectorii (în data de 11 octombrie 2011, Comisia Europeană avansează în direcția unei intervenții mai largi în materia dreptului european al contractelor, publicând Propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare) nu este nici astăzi adoptată. Prezentul articol își propune să reia argumentele pentru care această propunere este necesar să fie adoptată, care sunt punctele sale forte și cum pot fi rezolvate principalele critici deja exprimate.

 

The body of European regulations that proceeds to the minimal or even complete harmonization of the national laws of the Member States, the whole set of rules on European private international law, the unprecedented proliferation of international working groups, the numerous large-scale academic projects, the doctrinal encodings in the field of European law the European Parliament’s ambitious resolutions, together with the European Commission’s drafts and communications, describe in general the crux of the progressive Europeanization of private law and the setting up of a European contract law. Together, all these tendencies converging towards the gradual approximation of the various national laws of the European Union have always been animated, among other things, by the pragmatic objective of facilitating the expansion of cross-border trade within the internal market. A strategic investment of the European Commission, driven by the strength of this trajectory (on 11 October 2011, the European Commission is moving towards wider intervention in the area of ​​European contract law, publishing the Proposal for a Regulation on Common European Sales Law) is still not adopted today. This article aims to resume the arguments for which this proposal needs to be adopted, what are its strengths and how the main criticisms already expressed can be resolved.

 

Bazil OGLINDĂ, Ipoteze ale aplicării de către judecător/arbitru a teoriilor ”No oral Modification” și ”Promissory Estoppel” consacrate în principiile dreptului european al contractelor EN: Hypotheses of Application by Judges/Arbitrators of the ”No oral Modification” and ”Promissory Estoppel” Theories Recognized by the Principles of European Contract Law

O ipoteză din ce în ce mai des întâlnită este aceea în care părțile invocă în fața instanțelor naționale/ tribunalelor arbitrale teorii consacrate la nivel european, în special în sistemul de common law (de exemplu :  ”no oral modification clause”, ”promissory estoppel”) în susținerea cererilor și apărărilor lor. Cu toate că nu se regăsesc menționate expres, conținutul acestor teorii se regăsește în reglementarea Principiilor de drept european al contractelor.  Prin urmare, lucrarea își propune o analiză a ipotezelor în care judecaătorul/arbitrul poate aplica aceste teorii, prin raportare la modul în care părțile au făcut referire, direct sau indirect la aplicarea Principiilor de drept european al contractelor, precum și a situațiilor în care princiipiile de drept european al contractelor sunt aplicabile în lipsa mențiunilor părților.

More frequently than ever the parties are pleading in front of European courts the application of common law theories accepted at European level (for example: ”no oral modification clause”, ”promissory estoppel”)  in order to support their claims. Even if the above mentioned theories are not expressly included in the Principles of European Contract Law, their content is regulated by the Principles. Therefore, the aim of this paper is to analyze the hypothesis in which the judges/arbitrators are able to apply these theories considering the direct or indirect manner in which the parties referred to the application of the Principles of European Contract Law to their contract and also, the situation in which the parties did not refer to the Principles at all.

 

Gina ORGA-DUMITRIU, Recepția teoriei grupurilor de contracte în dreptul european al contractelor

 

Relația dintre teoria grupurilor de contracte și principiul efectului relativ al convențiilor este, în dreptul civil al obligațiilor, o adevărată strâmtoare a Danaidelor. Dezvoltată în doctrina franceză, construcția teoretică a grupurilor de contracte este seducătoare și, mai ales, controversată. Recunoscută drept o realitate juridică doar în dreptul francez, belgian și luxemburghez, formula grupurilor de contracte rămâne pentru alți legiuitori naționali doar o realitate economică ale cărei provocări se manifestă cel mai adesea, în plan juridic, cu privire la natura răspunderii între partenerii grupului, respectiv caracterul contractual sau delictual al acțiunii directe a subdobânditorului împotriva producătorului-vânzător inițial al mărfii.

Studiul debutează cu descrierea categoriilor de grupuri de contracte popularizată de prof. Bernard Teyssié care diferenția între i) lanțurile de contracte cu structură lineară (omogene și eterogene) sau cu structură radiantă și ii) ansamblurile contractuale (interdependente și divizibile) (I). Ulterior, cu referire punctuală la acțiunea directă în lanțurile internaționale de contracte vom proceda la analiza determinării competenței judiciare în situația i) inexistenței sau existenței unei clauze atributive de competență sau ii) prin aplicarea regulilor statornicite de Convenția de la Bruxelles din 27 septembrie 1968, respectiv Regulamentul Bruxelles I (II) și a competenței legislative cu referire la legea aplicabilă i) acțiunii izvorâte dintr-un lanț translativ de proprietate, respectiv ii) acțiunii izvorâte dintr-un lanț netranslativ de proprietate (III). În fine, vom identifica abordarea grupurilor de contracte în i) jurisprudența CJUE, mai exact refuzul calificării contractuale a acțiunii directe din cunoscuta Jakob Handte și în ii) directivele consumeriste, respectiv în instrumentele de drept european al contractelor precum DCFR și instrumentul opțional de vânzare (IV).

Gina ORGA-DUMITRIU, Reception of contract group theory in European contract law

 

The relationship between the theory of the contract groups and the principle of the relative effect of the conventions is, in the civil law of obligations, a true strait of the Danaids. Developed in French doctrine, the theoretical construction of contract groups is seductive and, above all, controversial. Recognized as a legal reality only in French, Belgian and Luxembourg law, the formula of the contract groups remains for other national legislators only an economic reality, the most often challenges of which are manifested in the legal field, regarding the nature of responsibility among the partners of the group, namely the contractual / tort nature of the sub-acquirer’s direct action against the manufacturer-original seller of the goods.

The study starts with the description of the contracts groups popularized by Professor Bernard Teyssié which distinguish between (i) chains of contracts with a linear structure (homogeneous and heterogeneous) or with a radiant structure, and ii) ensembles of contracts  (interdependent and divisible) (I). Subsequently, with a punctual reference to direct action in international chains of contracts, we will proceed to the analysis of the determination of jurisdiction in the situation of (i) the absence or existence of an attribution clause of competence or (ii) by the application of the rules established by the Brussels Convention of September 27, 1968, respectively The Brussels Regulation I (II) and the legislative competence with reference to the applicable law i) to the action stemming from a translational ownership chain, namely ii) the action stemming from a non-translational ownership chain (III). Finally, we will identify the approach of the groups of contracts in i) the case-law of the CJEU, namely, the refusal of the contractual qualification of the direct action of the known Jakob Handte and in ii) the Consumer Rights Directive consum, namely European Contract Law instruments such as Draft Common Frame of Reference (DCFR) and the optional sale instrument (CESL) (IV).

 

Vicențiu-Traian RÂMNICEANU, Rolul, impactul și modul de aplicare a principiilor generale ale dreptui civil în dreptul european al contractelor. Perpective jurisprudențiale (The Role, impact and application of general principles of civil law in the European Contract Law. Case-law perspectives)

 

Interesul armonizării dispozițiilor dreptului privat la nivel european rezonează cu cel al continuării dezvoltării și integrării pieței interne a Uniunii Europene. Diferențele normative incidente în domeniul dreptului contractelor constituie obstacole pentru IMM în vânzarea de bunuri și prestarea de servicii conexe vânzării, generând costuri suplimentare care pot fi reduse și chiar eliminate prin adoptarea unui cadru unitar al dreptului contractelor. Acest parcurs a fost deschis deja prin adoptarea de directive și regulamente  care conturează cadrul legal aplicabil, sincronizează drepturi și obligații, stabilesc criterii de recunoaștere ale hotărârilor judecătorești.În acest context, întărit de demersurile efectuate de Comisia Europeană în consolidarea dreptului european al contractelor, și a legislației europeană comună în materie de vânzare, își delimitează importanța principiile generale ale dreptului civil astfel cum sunt acestea aplicate la nivelul Uniunii Europene. Articolul își propune să definească câmpul de aplicare ale principiilor generale ale dreptului civil european, reflectarea acestora în reglementările europene incidente și invocarea lor în litigiile supuse soluționării de către instanțele judecătorești europene și naționale.

 

The interest in harmonising the provisions of private law at European level resonates with the continuing development and integration of EU internal market. Normative differences and practices, incidental to contract law, constitute barriers for SMEs in selling good and ancillary services, generating additional consts that may be reduced and even eliminated by adopting a single framework for the contract law, This roadmap has already been opened by adoption of directives and regulations which outline the applicable legal framework, synchronises rights and obligations, set criteria for recognition of court rulings. Within this setup is reinforced by European Commission’ efforts to strengthen European contract law and European sales legislation, importance of the general principles of civil law as applied at European Union level is outlined.

This article entails to define the scope of general principles of European civil law, as reflected in the relevant European legal instruments and invoked in case-law subject to settlement by European and national courts.

 

DESPRE AUTORI

 

Dragoș-Alin CĂLIN

 

Judecător la Curtea de Apel Bucuresti, formator al Institutului National al Magistraturii pentru formarea profesionala continua dreptul Uniunii Europene, cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala, dreptul muncii si dreptul asigurarilor sociale; cercetator stiintific asociat al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane – Centrul de Studii de Drept European, director al Revistei Forumul Judecatorilor, membru in colegiul stiintific al revistei Jurisclasor CEDO, coeditor al Revistei iaduer.ro – Afaceri juridice europene, membru fondator si copresedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania (2007-prezent), membru al Consiliului de Administratie GEMME Europe  (mai 2010-prezent), vicepresedinte al GEMME Europe – Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (mai 2010-mai 2012), membru fondator al CIMJ (Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), octombrie 2009, Paris, membru al Consiliului de Administratie si vicepresedinte CIMJ  (iulie 2012-prezent), secretar general al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene, raportor național pentru România al International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Viena, 2014).

 

Cristina FLORESCU

 

Cristina Florescu is a PhD university associate professor on commercial law and arbitration at the Faculty of Juridical, Administrative and Political Sciences, Spiru Haret University, Bucharest, and an associate professor on international arbitration master at the Faculty of Law, University of Bucharest and Romanian-American University, lawyer (Bucharest Bar) with her own commercial and arbitration law practice and also an arbitrator at the International Court of Commercial Arbitration (Chamber of Commerce and Industry of Romania), Bucharest and at the Vienna International Arbitration Centre (VIAC). She is a PhD graduate, with a doctoral thesis in the field of commercial arbitration published in Romania (Commercial arbitration. Arbitral Agreement and Arbitral Tribunal, “Universul juridic” Publishing House, 2011).She undertaked an internship training and research work at the ICC Court of Arbitration (International Court of Arbitration of International Chamber of Commerce) located at Paris in 2006. She participates regularly as an international arbitrator (member of the jury) to W.C. Vis Moot, Vienna and FDI Moot. Prior to her law carrier she graduated also the University of Bucharest, Faculty of Mathematics, B.Sc. 1994, specializing in superior algebra. Participant and speaker to numerous international and domestic conferences in arbitration and commercial law fields, also participation to scientific sessions and seminars/webinars organized by various institutions, law faculties, ICC, VIAC, ArbAut, Young Arbitrators Associations and many more. Publications in several specialized journals, reviews, collections of essays, books, courses in commercial law, mediation and arbitration field. Contact: +40722236757, crisflorescu@gmail.com.

Cristina Florescu este conferențiar universitar doctor în drept comercial și arbitraj la Facultatea de Științe Juridice, Administrative și Politice, Universitatea Spiru Haret, București, și conferențiar asociat la masteratul internațional de arbitraj la Facultatea de Drept, Universitatea din București și la Universitatea Româno-Americană, avocat (Baroul București) cu propria sa practică comercială și de arbitraj și, de asemenea, arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj Comercial (Camera de Comerț și Industrie a României), București și la Centrul Internațional de Arbitraj Viena (VIAC). Este absolvent de doctorat, cu teza de doctorat în domeniul arbitrajului comercial publicat în România (Arbitraj comercial, Convenția arbitrală și tribunalul arbitral, Editura Universul juridic, 2011). Ea a desfășurat o activitate de internship și cercetare în cadrul Curții de Arbitraj a Curții Internaționale de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț (ICC), localizată la Paris în 2006. Participă în calitate de arbitru internațional (membru al juriului) la W.C. Vis Moot, Viena și FDI Moot. Înainte de cariera sa juridică, a absolvit și Universitatea din București, Facultatea de Matematică, licență 1994, specializată în algebra superioară. Participant și vorbitor la numeroase conferințe internaționale și naționale în domeniile arbitrajului și dreptului comercial, participarea la sesiunile științifice și seminarii / webinarii organizate de diferite instituții, facultăți de drept, ICC, VIAC, ArbAut, Asociațiile Arbitrilor Tinerilor și multe altele. Publicații în mai multe reviste de specialitate, recenzii, colecții de eseuri, cărți, cursuri în drept comercial, mediere și arbitraj.

 

 

Cătălina GOANȚĂ

 

Cătălina este profesor asistent la Universitatea din Maastricht (Facultatea de Drept). În 2011 a început cercetarea doctorală în domeniul convergenţei legale în protecţia consumatorilor la nivel european. Cătălina a susţinut părţi din cercetarea sa în conferinţe găzduite, printre altele, de European University Institute în Florenţa, University of Chicago School of Law în Chicago și East China University of Political Science and Law în Shanghai (susţinerea dizertaţiei doctorale – octombrie 2016, Maastricht). În prezent, Cătălina cercetează impactul tehnologiilor disruptive asupra dreptului privat californian si elvetian, pentru Maastricht European Private Law Institute (Maastricht University) cat și pentru Transatlantic Technology Law Forum (Stanford University), unde este cercetător invitat.

 

Cătălina is assistant professor at Maastricht University (Faculty of Law). In 2011, she began her doctoral research the legal convergence of European consumer protection. She presented parts of her research in conferences hosted, among others, by the European University Institute in Florence, the University of Chicago Law School in Chicago, as well as the East China University of Political Science and Law in Shanghai (doctoral thesis defense – October 2016, Maastricht). Catalina is currently doing research on the impact of technology disruptions on private law in innovative jurisdictions (California and Switzerland) for the Maastricht European Private Law Institute (Maastricht University), as well as for the Translatlantic Technology Law Forum (Stanford University), where she is a visiting fellow.

 

Felix Raul HODOȘ

 

Avocat, pratician în insolvență, mediator, lector universitar în cadrul Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș; doctor în drept al Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; arii de interes: drept comercial, insolvență, servicii financiare.

 

Lawyer, insolvency practitioner, mediator, lecturer at the University “Petru Maior” from Tîrgu Mureș, Ph.D. in Law of the “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca; areas of scientific and professional interest: commercial law, insolvency, financial services.

 

 

Codrin MACOVEI

 

Codrin Macovei, lector dr., Univ. „Al.I. Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, titular al materiilor Drept civil. Contracte și Drept civil. Succesiuni, doctor în drept cu teza  „Unificarea reglementării contractelor în dreptul european”, 2005, conducător științific prof. emerit dr. M.V. Jakotă.

 

Codrin Macovei, associate profesor at Univ. „Al.I. Cuza” Iași, Law Faculty, teaching Contract Law ans Succession Law, phd. with the thesis Unification of European Contract Law under the coordination of Prof. Emeritus dr. M.V. Jakotă.

 

Bazil OGLINDĂ

 

Bazil Oglindă, Managing Partner al Oglindă&Asociații, este avocat implicat în mod activ în sfera dreptului civil, procesual civil și internațional. Arbitru din 2006, Bazil Oglindă este în prezent Vice-președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Bazil Oglindă este, de asemenea, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană.

 

Bazil Oglindă, Managing Partner of Oglindă&Partners is an attorney actively involved in the areas of civil, civil procedure and international law. Arbitrator since 2006, Bazil Oglindă is now the Vice-president of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania. Bazil Oglindă is also an Associate Professor at the Faculty of Law, Romanian-American University.

 

Daniel ON

 

Daniel On este doctorand la Universitatea din Maastricht (Facultatea de Drept) și membru al Maastricht European Private Law Institute (MEPLI). Daniel a absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, in anul 2010. De asemenea, deține titlul de Master în Drept Privat (Universitatea Babeș-Bolyai, 2011) și Master în Drept Comparat (Louisiana State University, 2013). Daniel este primul deținător al bursei de performanță A. N. Yiannopoulos (pentru rezultatele din anul academic 2011-2012), și a lucrat pe postul de cercetător asociat la Center of Civil Law Studies (CCLS) între anii 2012 și 2014. Daniel a fost editor al Journal of Civil Law Studies în aceeași perioadă de timp, iar în prezent este editor special (cu un rol consultativ) pentru același jurnal. Publicațiile și cercetarea lui Daniel se axează pe următoarele domenii: răspunderea civilă delictuală, dreptul obligațiilor și traduceri juridice.

 

Daniel On is a Ph.D. candidate at Maastricht University (Faculty of Law), and a member of the Maastricht European Private Law Institute (MEPLI). He received his LL.B. degree from the Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca, in 2010. He also holds an LL.M. in Private Law (Babeş-Bolyai University, 2011) and an LL.M. in Comparative Law (Louisiana State University, 2013). He is the recipient of the first A. N. Yiannopoulos Endowed Scholarship (for the academic year 2011-2012), and has been a research associate at the Center of Civil Law Studies (CCLS) between 2012 and 2014. He has been a managing editor for the Journal of Civil Law Studies during the same interval, and is currently a special advising editor for the same journal. His research and publications are focused on the law of torts, the law of obligations, and legal translation.

 

Gina ORGA-DUMITRIU este licenţiată a Facultăţii de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 1998 (şefă de promoţie), doctor în drept comercial, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, noiembrie 2007; în perioada 31 martie 2010-31 martie 2013 a activat ca cercetător post-doctorat în programul cu finanţare europeană nerambursabilă Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului POSDRU 2017-2013, tema de cercetare postdoctorală Dreptul european al contractelor, desfăşurând un stagiu de documentare şi cercetare la Institul de Drept Comparat al Universităţii Panthéon-Assas Paris II şi Societatea de Legislaţie Comparată din Paris.Este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea Lucian Blaga Sibiu (discipline predate: Dreptul european al afacerilor, Publicitate imobiliară), avocat în Baroul Sibiu din 1998, membră a Societăţii de Legislaţie Comparată din Paris din 2011, membră a Trans Europe Experts (TEE) din 2012, membră a Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat, membru aderent ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene.

Doctor of Law (commercial Law), Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, 2007, Assistant Professor at the Faculty of Law of Lucian Blaga University of Sibiu (disciplines: European Business Law, Land Registry; Lawyer at Sibiu Bar Association). Postdoctoral researcher according to the postdoctoral research contract (2010-2013) obtained within the non-reimbursable financing program, University partnership in research – a step towards a postdoctoral school of future, co financed by the European Social within the above mentioned  program the postdoctoral research theme is – European Contract Law. Member of  Société de Législation Comparée, Trans Europe Experts (Working group: Contract, Consumer and Ecommerce Law, Freedom of movement, Company Law), Henri Capitant Des Amis de la Culture Juridique Française Association, ARDAE.

 

Vicențiu-Traian RÂMNICEANU

 

Absolvent de drept și științe politice, Vicentiu Ramniceanu urmează studii avansate de drept European în cadrul Institutului de Drept al Afacerilor “Henri Capitant – Nicolae Titulescu” – Bucuresti. Se specializează în drept bancar, piețe de capital și administrarea afacerilor, urmând cursurile organizate de Institutul Bancar Român, Codecs și Asebuss. Vicentiu Ramniceanu este doctorand în drept în domeniul guvernării corporatiste la Universitatea din București. Membru al Baroului București, Vicentiu Ramniceanu a profesat ca avocat în domeniul dreptului umanitar și al dreptului afacerilor în cadrul unor echipe juridice locale sau internaționale precum și în instituții financiare bancare. Vicentiu Ramniceanu coordonează în prezent direcția juridică a unei companii de stat care activează în sectorul jocurilor de noroc

 

Law and political sciences graduate, Vicentiu Ramniceanu takes on advanced studies of European Law, graduating the” Henri Capitant – Nicolae Titulescu” Business Law Institute. He specializes in banking, capital markets and executive management, following courses organized by Romanian Banking Institute (2005-2007) CODECS and ASEBUSS (2017). Vicentiu Ramniceanu is Law PhD student in corporate governance at the University of Bucharest. Member of Bucharest Bar Association, Vicentiu Ramniceanu practiced as a lawyer in the field of humanitarian law and professed as a business lawyer in local and international legal teams or within banking financial institutions. Vicentiu Ramniceanu currently coordinates the legal directorate of a state company operating in the gambling sector.

 

Daniel-Mihail ȘANDRU

 

Profesor universitar la Universitatea din Bucureşti, Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș și Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro; pagina web: www.mihaisandru.ro.

 

Professor at the Bucharest University, Petru Maior University and at “Dimitrie Cantemir” Christian University. He is the founder and coordinator of the Centre for European Law Studies of the Acad. Andrei Radulescu” Legal Research Institute of the Romanian Academy. Ad hoc judge for the European Court of Human Rights and arbitrator for the International Court of Commercial Arbitration attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry. President of the Society for Legal Sciences and of the Romanian Association for Law and European Affairs. Editor-in-chief of the Romanian Journal of  European Law (Wolters Kluwer). He can be contacted by using the following details mihai.sandru@csde.ro; web page: www.mihaisandru.ro

 

 

evenimente.JURIDICE.ro

Posted in Evenimente.