Skip to content


Statutul ARDAE – Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene

 

STATUT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DREPT ŞI AFACERI EUROPENE (ARDAE)

 

 

 

Capitolul I. Preliminarii

 

Art. 1 (1) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) este asociaţia alcătuită din specialişti – teoreticieni şi practicieni în domeniul dreptului Uniunii Europene–, fiind constituită în scopul stabilirii unui parteneriat cu autorităţile publice şi cu persoanele juridice de drept privat, cu preocupări în domeniul dreptului Uniunii Europene.

(2) Criteriul esenţial pe care este fondată asociaţia constă în specificul profesional dat de legătura pe care o au persoanele care devin membri ai acesteia, cu dreptul şi policiticile Uniunii Europene.

Art. 2 (1) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, denumită în continuare asociaţia sau ARDAE, este o asociaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, fără afiliere la partide sau la alte grupări ori mişcări politice.

Art. 3. Scopul constituirii asociaţiei este promovarea dreptului şi a politicilor europene.

 

Art. 4. Obiectivele asociaţiei:

a) întărirea capacităţii proactive a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene;

b) realizarea de documentare, studii în privinţa efectelor aplicării proiectelor de reglementări europene în România;

c) diseminarea de informaţie juridică privind dreptul UE prin mijloacele adecvate şi legale – traduceri de volume publicate la edituri recunoscute în România, editarea unui newsletter de informare juridică etc.

d) constituirea unor parteneriate  cu instituţii non-profit asemănătoare din alte state, în special din statele membre UE;

e) constituirea de parteneriate cu instituţii de cercetare, de drept public sau privat;

f) constituirea de partneriate cu edituri de specialitate;

– dezbateri cu personalităţi şi tineri cercetători; prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere;

– instituirea unui program destinat întăririi capacităţii proactive (de anticipare) a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene;

– realizarea de activităţi de cercetare în domeniul apărării drepturilor omului, în special a acelora care sunt corelate cu dreptul UE;

– organizarea de evenimente ştiinţifice, în calitate de organizator sau partener;

– afilierea la organisme şi organizaţii internaţionale de profil;

 

Art. 5. Asociaţia se înfiinţează  pe termen nelimitat, ca persoană juridică de drept privat şi de interes public.

 

Capitolul II. Conducerea asociaţiei

 

Art. 6 Organele de conducere ale Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene sunt:

a)      Adunarea generală;

b)      Consiliul director;

 

Art. 7 (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei alcătuită din totalitatea membrilor acesteia, adică a membrilor fondatori, precum şi a persoanelor care au dobândit ulterior calitatea de membru.

(2) Adunarea generală a asociaţiei se întruneşte în şedinţă ordinară anuală, în ultima decadă a lunii ianuarie.

(3) Adunarea Generală a membrilor ARDAE se convoacă în sesiune ordinară în fiecare an, de către Preşedintele ARDAE, şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, de către Preşedintele ARDAE, de către majoritatea simplă a Consiliului director sau la cererea a cel puţin 1/3 dintre membri. Atribuţiile şi organizarea Adunării Generale sunt stabilite prin Statutul ARDAE.

 

 

Art. 8 (1) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz numai:

dacă se impune în mod necesar modificarea statutului;

dacă apar situaţii care pun în pericol existenţa Asociaţiei.

Art. 9 Organele de conducere ale asociaţiei sunt alese pentru o perioadă de cinci ani.

Art. 10 (1) Adunarea generală se convoacă de preşedintele executiv printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi în orice modalitate, inclusiv prin intermediul e-mailului.

(2) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a adunării generale, se pun la dispoziţia participanţilor materialele supuse dezbaterii.

(3) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data la care are loc adunarea generală.

 

Art. 10 Adunarea generală se compune din totalitatea membrilor cu drept de vot ai asociaţiei.

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat. Procesul-verbal va fi semnat de preşedinte şi preşedintele executiv.

 

Art. 11. Competenţa adunării generale a asociaţiei este de a hotărî cu privire la:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

 

Art. 12. (1) Consiliul director conduce activitatea asociaţiei între sesiunile adunării generale, asigurând punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale.

(2) Consiliul director este ales de adunarea generală, la fiecare 4 ani. Primul mandat, conferit de actul constitutiv, este 4 ani.

(3) Consiliul director se va întruni lunar şi ori de cate ori va fi nevoie, sub conducerea preşedintelui consiliului director, spre a examina şi adopta deciziile cuvenite în legătură cu activitatea Asociaţiei.

 

Art. 13. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Art. 14. Preşedintele şi preşedintele executiv reprezintă asociaţia în raporturile sale cu terţii.

(2) Se instituie un consiliu ştiinţific format din persoane de înaltă calificare, care aprobă planul starategic anual de cercetetare şi acţiune al asociaţiei.

(3) Consiliul ştiinţific va avea un regulament propriu de funcţionare şi organizare şi va avea cel puţin o sesiune anuală.

 

Capitolul III. Membrii asociaţiei

 

Art. 15. (1) Participarea la activitaţile asociaţiei se poate face în calitate de membru, membru de onoare sau membru aderent.

(2) Primirea în asociaţie a membrilor se face la data înregistrării cererii de aderare.

(3) Calitatea de membru de onoare este conferintă personalităţilor din ţară sau străinătate cu contribuţii substanţiale în domeniul dreptului european.

(4) Calitatea de membru aderent este conferită persoanelor care, la solicitarea acestora, aderă la scopurile şi obiectivele asociaţiei. În cererea acestora se vor indica domeniile de interes în domeniul dreptului european. Calitatea de membru aderent nu conferă drept de vot în cadrul adunării generale.

 

 

Art. 16. Asociaţia cuprinde membrii fondatori, precum şi persoanele care au dobândit ulterior calitatea de membru al asociaţiei, în condiţiile art. 15, între ei neexistând nici o deosebire sub raportul drepturilor şi îndatoririlor.

Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii, ale Actului constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.

 

Art. 17. Retragerea din Asociaţie se poate face printr-o cerere scrisă adresată Consiliului director.

 

Art. 18. Retragerea calităţii de membru al Asociaţei se poate face numai prin votul Adunării generale, la propunerea Consiliului director, cu o majoritate de două treimi, pentru motive temeinice.

 

Capitolul IV. Veniturile asociaţiei

 

Art. 19. (1) Veniturile asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor şi ale membrilor aderenţi;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) La data constituirii sale, asociaţia dispune de un patrimoniu de 800 lei.

(3) Consiliul director poate acorda scutiri de la plata cotizaţiei de membru sau de membru aderent.

 

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

 

Art. 20.            Consiliul director al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri  Europene, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va aduce la cunoştinţa instanţei judecătoreşti prin a cărei decizie a fost acordată personalitatea juridică, orice modificări ce vor fi aduse Statutului şi care au fost aprobate de Adunarea generală a Asociaţiei.

Posted in ARDAE - misiune, Statutul ARDAE - Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.