Skip to content


Actul constitutiv al Asociatiei Romane de Drept si Afaceri europene

 

ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPT ŞI AFACERI EUROPENE

cu sediul în localitatea Bucureşti, Bl. Unic, Sc.B, et.4, bdul. Nicolae Bălcescu nr. 27-33, Sector 1

 

 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 (1) În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare) prin prezentul act, membrii fondatori, persoane fizice, au hotărât constituirea unei asociaţii – persoană juridică de drept privat, de naţionalitate română, cu denumirea Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE).

(2) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, cu personalitate juridică, neguvernamentală, autonomă şi apolitică, fără scop patrimonial, înfiinţată în temeiul OG 26/2000.

(3) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene este organizată si funcţionează pe baza Actului Constitutiv si a Statutului.

(4) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene va fi denumită ARDAE în prezentul act constitutiv, termen ce va fi utilizat corespunzător în articolele următoare.

 

CAP. II. MEMBRII FONDATORI

 

Art.2 (1) Persoanele care au hotărât constituirea Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene şi care au calitatea de membri fondatori sunt :

– DANIEL – MIHAIL ŞANDRU – preşedinte;

– CONSTANTIN – MIHAI BANU – preşedinte executiv;

– DRAGOŞ – ALIN CĂLIN – secretar general;

(2) Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene are membri fondatori, membri asociaţi, membri aderenţi şi membri de onoare.

(3) Pot deveni membri, membri aderenţi sau membri de onoare ai Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi material ARDAE şi care aderă la obiectivele şi principiile de organizare şi funcţionare ale Asociaţiei.

 

 

CAP. III. SCOPUL ARDAE

 

Art. 3 Scopul ARDAE este promovarea la nivel naţional şi internaţional a dreptului european şi a cercetărilor în acest domeniu.

Art. 4 Pentru atingerea obiectivelor sale, ARDAE va adopta şi desfăşura planuri de acţiune cu durata de 2 ani.

 

 

CAP. IV. DENUMIRE ŞI SEDIU

Art. 5 Asociaţia se constituie sub denumirea „Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene”, cu sediul în Bucureşti, Bl. Unic, Sc.B, et.4, bdul. Nicolae Bălcescu nr. 27-33, Sector 1.

Art. 6 Denumirea asociaţiei a fost înscrisă în evidenţa specială a Ministerului de Justiţie şi nu poate fi folosită de nicio altă persoană juridică de naţionalitate română.

 

CAP.V. DURATA DE FUNCŢIONARE

Art. 7 Asociaţia se constituie pe perioadă nedeterminată şi dobândeşte personalitate juridică din momentul acordării de către Judecătoaria sectorului 1, Bucureşti şi înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de grefa acestei instanţe.

 

CAP.VI. PATRIMONIUL ŞI VENITURILE ASOCIAŢIEI

Art. 8 (1) Patrimoniul iniţial constituit al ARDAE este de 800 de lei, depus integral de către membrii fondatori.

(2) Veniturile asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

(3) Veniturile ARDAE sunt înregistrate şi gestionate conform legii, doar pentru îndeplinirea obiectivelor ARDAE şi a programului de activităţi al acesteia, aprobat de Adunarea Generală.

(4) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.

 

CAP. VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Art. 9 (1) ARDAE are următoarele organe de conducere:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul director;

Art. 10 Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală constituie organul de conducere şi este alcătuit din totalitatea membrilor ARDAE.

(2) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director, a cenzorului sau comisiei de cenzori, după caz.

(3) Adunarea Generală a membrilor ARDAE se convoacă în sesiune ordinară în fiecare an, de către Preşedintele ARDAE, şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, de către Preşedintele ARDAE, de către majoritatea simplă a Consiliului director sau la cererea a cel puţin 1/3 dintre membri. Atribuţiile şi organizarea Adunării Generale sunt stabilite prin Statutul ARDAE.

Art. 11 Consiliul director

(1) Consiliul de director este format din:

Preşedinte – DANIEL – MIHAIL ŞANDRU

Preşedinte Executiv – DRAGOŞ – ALIN CĂLIN

– Secretar general – CONSTANTIN – MIHAI BANU;

(2) Preşedintele ARDAE convoacă Consiliul director în şedinţe ordinare de două ori pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(3) Consiliul director se reuneşte în şedinţe extraordinare şi la solicitarea unuia din membrii săi.

(4) Consiliul director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.

Art. 12 Controlul financiar intern

(1) Fiecare dintre asociaţi, care nu este membru în Consiliul director, poate exercita dreptul de control financiar intern pentru întreaga perioadă de timp în care asociaţia nu are un cenzor desemnat.

(2) În cazul în care numărul membrilor asociaţiei va depăşi numărul de 15 membri înscrişi, controlul financiar intern se va exercita în mod obligatoriu de către un cenzor, care va putea fi numit numai de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 

CAP. VII. ACTIVITĂŢI

Art.13 Organizarea de evenimente ştiinţifice

ARDAE va organiza şi alte conferinţe, ateliere de lucru şi alte evenimente ştiinţifice, în conformitate cu planul de acţiune propus şi adoptat de Adunarea Generală.

Art.14 Cercetare şi publicaţii

(1) ARDAE va avea putea organiza programe proprii de cercetare, aprobate prin planul de acţiune.

(2) ARDAE va putea edita o revistă de specialitate şi va sprijini publicarea de articole, manuale şi cărţi de specialitate de către membri săi.

Art. 15 Certificare şi promovare

(1) ARDAE va putea organiza şi desfăşura activităţi de audit ştiinţific, la cerere, pentru membrii săi şi pentru terţi şi va elabora standarde de calitate şi criterii de evaluare a cercetărilor şi lucrărilor ştiinţifice din domeniul dreptului european şi al cercetării ştiinţifice a societăţii.

Art. 16 Burse şi granturi

(1) ARDAE poate acorda burse de studiu şi cercetare membrilor săi sau studenţilor, doctoranzilor pe baza de concurs organizat public.

 

CAP.VIII. FILIALE ŞI SUCURSALE

Art. 17 (1) În condiţiile prevederilor legale, Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.

Art. 18. (1) În condiţiile prevederilor legale, Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.

(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.

(3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

 

CAP. IX. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ARDAE

Art. 19 Asociaţia se dizolvă prin:

(1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

e) prin alte modalităţi prevăzute de lege.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 20 (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea generală, după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării.

Art. 21 Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Art. 22 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. Modul transmiterii va fi hotărât de Adunarea generală, conform legii.

Art. 23 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

(2) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor preda celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 24 (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

CAP. X. DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE

Art. 25 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile Statutului ARDAE şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 26 Asociaţii, de comun acord, împuternicesc şi autorizează pe d-ra Alexandra Gabriela Buricea, ca în numele nostru şi pentru noi să ne reprezinte în faţa oricăror organe/autorităţi, să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, să realizeze orice act juridic în legătură cu dobândirea personalităţii juridice (inclusiv depunerea şi ridicarea fondurilor constituind activul patrimonial iniţial) şi pentru autorizarea şi funcţionarea asociaţiei, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice documente reprezentând orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

De asemenea, asociaţii o împuternicesc pe domnişoara Alexandra Gabriela Buricea să desfăşoare orice activităţi legate de înfiinţarea asociaţiei.

Art.27 Prezentul „Act constitutiv” a fost aprobat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene.

 

Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de 9 (nouă) exemplare.

 

 

 

 

Posted in Actul constitutiv al ARDAE, ARDAE - misiune.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.