Skip to content


UPM: Achiziții publice – conferinta “Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice”, 26 aprilie 2017

Universitatea Petru Maior, Targu Mures: Conferinta „Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice”, 26 aprilie 2017

 

Universitatea Petru Maior din Targu-Mures în parteneriat cu CSDE – Centrul de studii de drept european al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europeneSocietatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAP) şi AEXA -Asociatia Expertilor in Achizitii publice organizează în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană

Conferinţa „Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice

orele 13 – 19

Sesiunea I. Moderator Lector univ. dr. Raul Felix Hodos, orele 13.00 – 15.30

Sesiunea II. Moderator dr. Irina Alexe , orele 16-19

conferinta achizitii publice Targu Mures UPM CSDE ARDAE AEXA 26 aprilieManifestarea este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop evidenţierea noilor tensiuni în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a domeniului achiziţiilor publice.

Evenimentul are ca scop evidenţierea efectelor noutăților legislative în materie, respectiv a problemelor apărute în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a actelor normative adoptate în luna mai 2016 în domeniul achiziţiilor publice, ca urmare a transpunerii în dreptul intern a Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Aplicarea acestor directive la nivel național impune, printre altele, dezbateri la nivel academic între reprezentanți ai tuturor actorilor implicați în domeniul achizițiilor publice (autorități contractante, operatori economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, consultanți, instituții de reglementare, monitorizare și verificare a modului de derulare a procedurilor).

Pentru aceste motive, Conferința Națională de Achiziții Publice va reuni teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale), oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.

Bogdan Puscas, Presedinte, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice

Dr. Ramona Apostol, Senior procurement consultant la Corvers Commercial and Legal Affairs, Research Fellow la Universitatea Maastricht (Maastricht School of Management) din Olanda

Achizitii inovatoare din perspectiva europeana

Dr. Irina Alexe, cercetator stiintific asociat, Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu al Academiei Romane

Reforma legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice şi transpunerea recentă a acesteia în România

Rezumat: ”Pachetul legislativ” care vizează, la nivelul Uniunii Europene, reforma domeniului achiziţiilor publice, adoptat relativ recent, a presupus transpunerea acestuia în fiecare dintre statele membre. În anul 2016 autorităţile competente din România au adoptat, la nivel primar, mai multe acte normative prin care domeniul să fie reglementat, iar la nivel secundar au fost emise alte acte pentru punerea in aplicare a legislaţiei primare. După aproape un an de aplicare a legislaţiei naţionale apar întrebări referitoare la in/corecta transpunere, vastitatea, claritatea, in/suficienţa sau multitudinea normelor respective şi se caută soluţii pentru remedierea deficienţelor.

Dr. Florin Irimia, avocat, Ceparu Irimia, Președinte executiv al Asociatiei Expertilor in Achizitii AEXA

Estimarea valorii achizițiilor publice în contextul noii legislații – dificultăți, riscuri și soluții

Rezumat: În rândul achizitorilor există serioase incertitudini cu privire la modalitatea corectă de estimare a valorii achizițiilor, valoare care determină corecta alegere a procedurilor de atribuire și, implicit, gradul de publicitate necesar a fi respectat. Aceste incertitudini sunt generate în primul rând de modalitatea deficitară în care au fost redactate și corelate textele relevante din Legea achizițiilor publice și cele din normele de aplicare. Pentru edificare, este suficient să se compare dispozițiile legii cu cele din norme referitoare la definiția produselor similare preluată din directivele privind achizițiile publice. Alte dificultăți sunt generate de necesitatea cumulării valorilor aferente investițiilor cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Soluția: modificare legislativă în vederea clarificării/simplificării regulilor de estimare.

Notificarea prealabilă în sistemul de remedii și căi de atac în achiziții publice

Rezumat: Destinat încurajării soluționării amiabile a diferendelor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, instrumentul notificării prealabile formulării contestațiilor a demonstrat rapid în practică lipsa de eficiență justificată de reticența autorităților contractante de a adopta măsuri de remediere a încălcărilor sesizate. În plus, efectul negativ important constând în prelungirea perioadei de soluționare a litigiilor a depășit cu mult eventualele avantaje ale acestei instituții juridice. Soluția: eliminarea sancțiunii inadmisibilității contestației pentru omisiunea parcurgerii procedurii prealabile.

Dr. Raul Felix Hodos, lector univ. dr. Universitatea Petru Maior, Targu Mures

Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, asist.univ.dr. Laura LAZĂR, Facultatea de Drept Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Practician în insolvenţă Hodoş Business Recovery SPRL

Aplicarea politicii Uniunii Europene în domeniul concurenţei privnd ajutoarele de stat în contextul achiziţiilor publice

Achiziţiile publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, fac obiectul reglementărilor naţionale şi adoptate în domeniul achiziţiilor publice. Reglementările existente în domeniu la nivelul UE şi aplicarea acestora au ca scop garantarea egalităţii de şanse pentru întreprinderile care îşi au sediul pe teritoriul Uniunii în ceea ce priveşte efectuarea unor lucrări publice de anvergură, alături de obiectivul eficientizării cheltuielilor publice.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze din perspectiva reglementărilor UE şi a jurisprudenţei instanţelor unionale, măsura în care legislaţia privind controlul ajutoarelor de stat îşi găseşte aplicabilitatea în domeniul achiziţiilor publice, ţinând cont de faptul că aceste proceduri implică cheltuirea resurselor publice. Actualitatea temei se reflectă şi în faptul că notificările măsurilor de ajutor de stat care au ajuns în faţa Comisiei Europene în ultima perioadă, au vizat de nenumărate ori tranzacţii complexe din cadrul procedurilor de achiziţie publică care treceau de pragurile valorice stabilite la nivelul UE.

Lucrarea prezintă condiţiile elementare ale ajutoarelor de stat şi analizează situaţii în care procedurile de achizţii publice ar putea fi exceptate de la aplicarea reglementărilor politicii UE în domeniul concurenţei privind ajutoarele de stat. Autorii pornesc de la premiza că, cel puţin teoretic, există posibilitatea ca procedurile de achiziţii publice să ducă la atribuirea unor avantaje economice selective întrepinderilor căştigătoare ale licitaţiilor publice care să aibă potenţialul distorsionării concurenţei între statele membre şi afectării comeţului între statele membre.

Aplicarea reglementărilor privind controlul ajutoarelor de stat, ar avea ca scop în contextul achiziţiilor publice garantarea faptului că furnizorul de lucrări, bunuri sau servicii publice nu va beneficia de un avantaj economic nefiresc în urma participării sale la procedurile de achiziţie publică.

Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, coordonator Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu al Academiei Romane

Arbitrajul comercial in materia achizitiilor publice. Experiente ale  Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Rezumat: Arbitrajul comercial in litigiile in care una dintre parti este statul sau o entitate publica a constituit un subiect de dezbatere. In particular, in Romania, arbitrajul a beneficiat de un tratament legislativ favorabil. Articolul analizeaza atat legislatia relevanta, intrata in vigoare in 2016, cat si cauze relevante ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Ramona ApostolÎn cadrul conferinţei va fi prezentată lucrarea

Ramona Apostol, Trials and Tribulations in the Implementation of Pre-Commercial Procurement in Europe, Springer, 2017

Comitet științific organizatoric:

Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș

Dr. Irina Alexe

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă

eveniment facebook

 

Un eveniment in seria Integrarea juridică a României în Uniunea Europeană. Un bilanţ la 10 ani – Proiect de cercetare 2017

Lucrările înscrise până în data de 15 aprilie și acceptate de comitetul științific până în data de  20 aprilie vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei sau în Revista română de dreptul afacerilor. Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 22 aprilie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate. Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. E-mail ardae2007@gmail.com

Posted in Evenimente.